Wandeling “Op den Buus”

 

 

 

Wandeling “Op den Buus”
Datum : zondag 1 oktober 2023
Vertrektijd : 10.00 uur
Locatie : parkeerplaats aan de Maasheseweg tegenover de St. Jozeflaan richting de Smakt.

Het gebied Op den Buus is ca. 30 hectare groot en ligt in het noordoostelijk deel van Boshuizen tegen de provinciegrens van Brabant. Een gedeelte van Op Den Buus vormt het Natura 2000 gebied Boshuizerbergen en is eigendom van het Limburgs Landschap. Het gebied is deels ontsloten en door menig wandelaar nog niet ontdekt of bekend. Het is zeker een parel in het Limburgse.
Het ligt grotendeels op dekzanden die in de laatste en voorlaatste ijstijd door windafzettingen zijn ontstaan. In geologisch opzicht bestaat de regio uit dekzand, Maasterrassen en evenwijdig aan de Maas gelegen rivierduinen.
Binnen het gebied Op den Buus is een oude Maasmeander te herkennen als twee. gedeeltelijk met veen opgevulde laagten.
Berkenbroekbos


De oude Maasarm is hier geïsoleerd geraakt. De planten hebben zich opgestapeld op de bodem. Er ontstond laagveen. Uiteindelijk hadden de planten geen contact meer met de bodem. Ze werden hoofdzakelijk gevoed door regenwater. Hierdoor werd het milieu steeds zuurder.
De plantengroei wijst er echter op dat het water niet ver weg is. Soorten als gagel, adelaarsvaren en zachte berk wijzen op een voedselarm, zuur milieu. Het Gagelstruweel op den Buus is soortenarm. De wisselende waterstand maakt de groei van andere houtgewassen onmogelijk. Daardoor wordt gagel op deze natte grond niet verdrongen.

Het gebied is omzoomd door droge bossen.
In Venray en de directe omgeving is tijdens de oorlogsjaren hard gevochten, aanhoudende bombardementen op het einde van de oorlog hebben veel verwoestingen aangericht. De gemeenschap had bouwmaterialen nodig. Op den Buus was zo’n plek waar het grind hoog in de bodem zat en men betrekkelijk eenvoudig het grind kon winnen.
In 1999 zijn natuurherstelmaatregelen uitgevoerd. Hierbij is het klei-houdend zandpakket afgegraven tot op de kleilaag van de oude Maasarm, waardoor zich een zwak gebufferd ven heeft ontwikkeld. In de ondiepe ondergrond bevindt zich een ondoorlatende laag waarop water stagneert
Het gebied kent ook bedreigingen; er vindt een matige tot sterke overbelasting van stikstof plaats. In het gebied komen dan ook een aantal kenmerkende planten voor die duiden op veel stikstof: adelaarsvaren, look zonder look, bramen, brandnetel en rankende helmbloem, pijpenstootje en smelengras en grijs kronkelsteeltje.
Op den Buus, onbekend en zeker een parel in het Limburgse om ontdekt te worden.

 

Zwak gebufferd ven
 

 

 

IVN Geysteren Venray