Waargenomen vogels tijdens de vogelboottocht

Aalscholver

Blauwe reiger
Brandgans
Brilduiker
Buizerd
Dodaars
Ekster
Fuut
Geelpootmeeuw
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Holenduif
Houtduif
Huismus
IJsvogel
Indische Gans
Kauw
Knobbelzwaan
Kokmeeuw
Kolgans
Koolmees
Krakeend
Kuifeend
Mandarijn Eend
Meerkoet
Merel
Nijlgans
Pimpelmees
Pontische meeuw
Putter
Slechtvalk 
Smient
Soep Eend
Soep Gans
Spreeuw
Stormmeeuw
Tafeleend
Taigarietgans
Toendrarietgans
Turkse Tortel
Vink
Waterhoen
Wilde Eend
Zwarte Kraai