Verslag vergadering van de vogelwerkgroep  

 

 

Verkort verslag vergadering Vogelwerkgroep Maas en Peel
op donderdag 13 oktober  2016

 

Opening: Joof heet iedereen van harte welkom!!!  Geweldige opkomst.   Er zijn 3 afmeldingen

Er is een nieuw gezicht (aspirant lid). Zijn belangstelling is gewekt vanuit de natuurgidsencursus waarna hij zich meer wil verdiepen in het vogelgebeuren. Heeft zich al aangemeld voor de aankomende vogelcursus. Van harte welkom !!!
 

Notulen vorige vergadering 13 april:

Watervogeltellingen: Joof  zou contact opnemen om de steeds veranderende situatie van de watergeulen te bespreken. Het is elke keer weer lastig om te bepalen hoe en waar geteld moet en kan worden.
De  ene keer kun je er wel door en de volgende keer is het weer afgesloten om ergens anders weer doorgang te hebben. Er wordt afgesproken dat we met de tellers samen de route gaan rijden om een duidelijkheid te krijgen, hoe we het kunnen doen. 

Het is al vreemd dat wij ook de Maas zelf als telpunt hebben, want op ander telplaatsen ligt de grens in de vaargeul, zodat de ene helft rechts en de andere helft links bij de uiterwaarden of de oever hoort.

Ook komen er nieuwe tellijsten, en er is een APP in de maak om de watervogeltellingen gemakkelijker te maken. We wachten af tot kerst.

Ringen van roofvogels:
Daar de man van het ringen ziek is wordt er niet meer geringd.  Mogelijke vervanging van hem is nu nog niet aan de orde, maar er is, indien nodig, wel belangstelling om het over te nemen. Op dit moment wordt er niet of weinig geringd. Het nut daarvan wordt aan de orde gesteld:  er komen 3 Ė 4 terugmeldingen per jaar via  ringstation Arnhem.  Hoewel bij de weidevogelgroep, een 18 jaar eerder geringde  Wulp gevonden is in het veld. Dat is dan wel weer interessant !!!

In Siebengewald zijn nog wel ringactiviteiten, maar het lijkt een uitgestorven vak te gaan worden.

Vogelcursus stand van zaken:

Het plan is om de cursus begin maart te starten, er kunnen min. 12 en max. 24 mensen aan deelnemen en de kosten zullen zijn 55 euro voor leden en 65 euro voor niet leden. Er komen 4 avonden, 4 verschillende biotopen met en bijbehorende vogels, en daaropvolgend een excursie.

Ook  worden de deelnemers uitgenodigd voor de blauwborstwandeling als extra. Half december komt het in de kranten. Deze opzet gaat meerdere jaren gebruikt worden. In april moeten de vogels die terug komen (zomergasten), behandeld zijn, 10 vogels per les met na de pauze (interactief) extra info.   

In januari  staat er bij  IVN een lezing over ganzen op het programma. (aanrader).
 

Nieuws uit de werkgroepen:
Uilen:

Het was een goed jaar voor de uilen: 77 steenuilen, 76 kerkuilen, 38 torenvalken, 38 bosuilen, tegen vorig jaar resp.:  46 , 13, 36, en 14. Beduidend meer nu. De reden daarvan, ligt aan het muizenaanbod. Veel muizen veel, en weinig muizen weinig roofvogels . Ransuilen worden niet geteld en geringd. Zij broeden in zelf gemaakte nesten. Er zijn wel broedgevallen bekend in de omgeving.

Nestkasten:

Op de golfbaan een torenvalk met jongen, en de gekraagde roodstaart in mezenkast. Op golfbaan de Peelhorst een ijsvogel en purperreiger gesignaleerd. (niet in nestkast)

Op het Landgoed van de baron veel boomklevers die de nestkastjes gewoon op maat dicht metselen voor  eigen gebruik.  Het gebeurt dat zowel de spreeuw als de boomklever om het hardst vechten voor een nestkast en afwisselend de opening dichtmetselen en  weer openmaken. Maar . . . . De boomklever wint uiteindelijk bijna altijd. Ze krijgen wel 5 tot 7 jongen en beginnen ook aan  een tweede broed.  

Weidevogels:

Het was een dramatisch jaar met ook geluk. Weinig of geen kieviten en wulpen, wel een broedgeval van de Grutto, die met rust gelaten werd omdat bij verstoring de grutto het nest en eventuele jongen verlaat. 

Daar waar de havik jaagt, aan de kant van de Paardenkop, zijn er beduidend minder of geen weidevogels gezien.

Watervogeltellingen:
Er is elke maand geteld en er zijn mooie waarnemingen gedaan op de kleine strandjes en ondiepe waterpartijen, die zijn ontstaan bij de nieuwe watergeulen. Bij Reindermeer wel 6 geoorde futen gezien.

Er is een broedgeval van de kluut bij Aaijen gesignaleerd.

Tellingen:

15  oktober, 12 november, 17 december, en  14 januari. Vertrekken om 8.30 uur bij de kerk van Oostrum.

Nieuwe vergaderdata:

12 januari, 20 april en 12 oktober.  Is bij de bar in orde bevonden.

Excursies, Boottocht:

De Boottocht kan 8 of 15 januari zijn, maar voorkeur gaat uit naar 8 januari.

De Blauwborstwandeling:

We kiezen voor 23 april 2017.  Start aan de Zwarte Plakweg om
7.00 uur Er is  nu een rondwandeling gevonden die gemakkelijk gelopen kan worden.
Winterexcursie:

De winterexcursie gaat weer naar Zeeland. Datum 28 december om 7.00 uur samenkomen  bij de Praxis. Er zal 14 dagen van tevoren een herinnering rondgestuurd worden en kan men zich ook aanmelden.
 

Rondvraag: 

Vraag of iemand blij gemaakt kan worden met (levende) muizen. (heeft er al 67 gevangen). Misschien de Ulekels ??? maar er is geen belangstelling voor. De uilen vangen zelf liever hun prooi.

Er is bij de afgravingen (waarschijnlijk) een hele groep (zwermen) Fraters gezien op onkruidzaad bij het Leuken. Men vindt dit zo onwaarschijnlijk dat gedacht wordt aan kneutjes. Wil iedereen opletten om deze waarneming te kunnen bevestigen.
 

In Trouw staat dat de Grote lijster veldmuizen eet en ze helemaal doorslikt. Wel heel bijzonder !!!

Vraag of bij de blauwborstwandeling toch nog in Griendtsveen gestart wordt, maar men komt nu samen op de Zwarte plakweg om 7.00 uur. Dit is een zijweg van de Middenpeelweg. 
 

Vraag naar de penningmeester. Deze heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester, op dit moment is er iemand die de financiŽle administratie overneemt.
 

3 Leden hebben aan de Metaalweg de beek schoongemaakt omdat er zoveel rommel in lag. Het geld  wat ze daarvoor kregen willen ze aan de vogelwerkgroep geven. Mooi gebaar !!!
 

Het telpunt  van watervogeltellingen, bij het kapelletje, is erg onduidelijk en verwarrend.  Er moet  op  gelet worden, dat toch altijd op dezelfde manier geteld wordt.
 

Vraag naar de tellingen van de nachtzwaluw. Er zijn op Zwartwater geen nachtzwaluwen gezien. 
 

Vraag wat te doen met gevonden dode merels. Hoeft niet  gemeld te worden. De ziekte komt van een variant van zika-virus. De huismus lijdt er ook aan.   Helaas en jammer, maar niets aan te doen !!! 

 

Sluiting:

Volgende vergadering  12 januari 2017 met een  wel thuis en slaap lekker!

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt  doorgestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en IVN

 

 

 

 

IVN Geysteren Venray