Vogelwerkgroep

   
 Coördinator: Joof Teeuwen   tel: 0478-586757  06-10518844   e-mail: joofteeuwen@gmail.com

 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  26 januari 2024
>> Verslag 26 januari 2024

 


 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  19 januari 2023 in de Kei
>> Verslag 19 januari 2023
 


 

‘Vogelwerkgroep Maas en Peel’ bestaat 30 jaar
28 september 1992 besloten 7 enthousiaste mensen die veel tijd in de natuur doorbrachten en veel om vogels gaven een vogelwerkgroep op te richten. De vogelwerkgroep werd een onderdeel van het ‘IVN Geijsteren – Venray’. Ook leden van het ‘Natuur Historisch Genootschap in Limburg’ waren welkom.
De werkgroep hield zich bezig met het inventariseren van nesten van havik- en buizerdnesten ten behoeve van de Limburgse ringers.
Tevens werden nestkasten van torenvalken, bosuilen en steenuilen voor het IKL gecontroleerd. Er werden regelmatig reisjes georganiseerd naar de Ooijpolder bij Nijmegen, of naar Zeeland en de Oostvaardersplassen om onze eigen kennis op te vijzelen.
Een telescoop kijker werd aangeschaft voor algemeen gebruik en cd’s om de vogelgeluiden te leren. Voor het publiek werden ‘s winters wandelingen langs de Maas georganiseerd wat al snel uitgroeide tot een boottocht over de Maas en Maasplassen.

In het voorjaar werd op Koninginnedag een blauwborstwandeling voor het publiek gehouden en dat wordt nog steeds gedaan, al moet gezegd dat door de klimaatverandering deze wandeling 14 dagen vroeger moet plaats vinden omdat op de 30ste tegenwoordig alle bomen in het blad staan en er weinig te spotten valt.
In die eerste jaren werd er ook al geteld voor het ‘Sovon’ (Stichting ornithologisch veld onderzoek Nederland).
In 1994 werd gestart met de eerste riviertellingen. Voor Sovon werden alle watervogels langs de Maas en uiterwaarden geteld en de gegevens doorgegeven. Dit zou een van de belangrijkste bezigheden worden van de Vogelwerkgroep.

Tegenwoordig worden op de zaterdag het dichtst bij de 15de van de maanden met een R de watervogels van Blitterswijck tot het veer bij Bergen en Vierlingsbeek geteld. Behalve de Maas met uiterwaarden worden ook de haven van het Leuken, Het Leuken, de Vissert en het Reijndersmeer geteld. Dit vindt tegenwoordig plaats in 2 of 3 telgroepen. Na afloop wordt nog samen een kop koffie gedronken met iets lekkers.
Tellers worden bijgepraat en sturen de gegevens door naar Sovon. Tegenwoordig worden de leden geholpen door apps met Gps en slimme techniek. Het kijkmateriaal is in de loop der jaren sterk verbeterd.
Iedereen beschikt over goede kijkers en er zijn heel wat telescoopkijkers voorhanden. Een andere bezigheid is nog steeds nestkasten van steenuilen, bosuilen en torenvalken, maken, hangen en controleren.

          

Tegenwoordig zijn er twee leden die hun ringdiploma hebben gehaald en zij ringen de jonge uilen en torenvalken. De gegevens worden trouw doorgegeven en trends worden duidelijk. Tevens worden honderden nestkastjes voor de kleinere vogels gemaakt, gehangen, schoongemaakt en gecontroleerd. Gegevens worden weer doorgegeven. Dan is er nog een groepje dat de weidevogels en hun broedsucces volgt en telt. Helaas moeten we constateren dat het met de weidevogels op Venrays grondgebied een aflopende zaak is door de bekende gevolgen van stikstof, intensivering, verdroging enz.. Er wordt ook aan verschillende andere Sovon projecten deelgenomen, door individuele leden.
Broedvogel monitoring, atlasprojecten, urbane soorten onderzoek en punt transsect tellingen worden door hen uitgevoerd. Die laatste telling wordt al bijna 40 jaar uitgevoerd. Momenteel is het ledental rond de 25.
Dit jaar zal er naast de 3 vergaderingen in Geijsteren en alle reguliere activiteiten, een extra vogelreis georganiseerd worden voor de eigen leden en zullen we weer een vogelcursus voor beginnende vogelaars organiseren in het voorjaar.
 


 

Broedvogelmonitoring project Castenrayse vennen (BMP)
Dit jaar hebben we met drie personen te weten, Jan Houwen, Hendrik-Jan van Telgen en Geert Custers het plan opgevat om broedvogels te inventariseren in het gebied Castenrayse vennen. In het verleden is dit gebied al regelmatig geďnventariseerd maar doordat tellers verhuist en of gestopt zijn was de laatste telling al van 2013. Zoals velen van jullie mogelijk weten is het gebied het afgelopen jaar ingrijpend aangepakt met als doel het grondwater vast te houden in het gebied en het creëren van een natuurlijke meanderende Lollebeek. Ook is het oude Schaatsven vrij gemaakt van planten en bomen alhoewel dit gedeelte nog niet helemaal afgerond is.
Het tellen van de broedvogels hebben we gedaan in het kader van Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van het Sovon. Doel van dit project is het vaststellen van de aantalsontwikkeling van alle Nederlandse broedvogelsoorten, inclusief exoten. Dit wordt gedaan door jaarlijks op een gestandaardiseerde manier alle vogels in het gebied te tellen. Dit wordt door vele vrijwilligers door heel Nederland gedaan. Tellen betekent dat elke zingende vogel wordt geregistreerd. Een zingende vogel is namelijk een vogel die een territorium heeft of probeert te krijgen om hier te gaan broeden. Van sommige soorten waarvan bekend is dat ze niet of nauwelijks zingen, worden ook zichtwaarnemingen geregistreerd als de vogels een binding hebben met het gebied. Een Buizerd in een boom wordt dus geregistreerd terwijl een hoog overvliegende Buizerd niet opgeschreven wordt.
In totaal hebben we 17 volledige rondes door het gebied gelopen. Daarnaast zijn we nog meerdere malen ‘s avonds in het gebied geweest om uilen en mogelijke andere nacht actieve vogels te zoeken. Aangezien vogels het meeste zingen vroeg in de ochtend zijn we meestal 45 minuten voor zonsopgang begonnen met de tellingen. Dit houdt dus in dat we in de loop van Mei al om 4.45 h begonnen met de telling. Na afloop van alle tellingen worden de aantallen territoria voor elke soort bepaald door de software van Sovon.
Aangezien de laatste telling al weer 9 jaar geleden is en het gebied erg veranderd is, is het moeilijk om deze tellingen met elkaar te vergelijken om daaruit trends te achterhalen. Wel kunnen we in algemene zin zeggen dat soorten gebonden aan struikgewas en riet veel minder aanwezig waren dan voorheen. Daartegenover staat dat er meer watergebonden vogelsoorten aanwezig waren. In de laatste rondes hebben we ook de IJsvogel enkele malen gezien maar dit was te laat om nog tot een geldig territorium te komen. Hopelijk volgend jaar wel. Ook een pionierssoort als de Kleine Plevier heeft het opengewerkte gebied meteen gevonden en succesvol gebroed. Hoogtepunt van de tellingen was de vondst van een koppel Oehoes. Deze hebben we vele malen horen roepen. Het nest hebben we ook gevonden maar om het broedsel niet te verstoren hebben we dit pas na het seizoen bezocht. Hier hebben we eierschalen en afgekloven botjes gevonden. Een jonge Oehoe hebben we niet gezien of gehoord dus of het broeden succesvol is geweest is onbekend. Desalniettemin een zeer mooie waarneming voor onze omgeving.

Hiernaast een overzichtskaartje van het gebied zoals het er voorheen uitzag. Er zijn namelijk nog geen actuele satellietbeelden.

 

 

 

 

 

 

 


Onderstaand de aantallen getelde territoria.
 

 

Geert Custers .

 


 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  10 maart 2022
>> Verslag 10 maart 2022
WVT 20-21
WVT totaal tm 2021
15 maart 2022

 


 

Uitstapje vogelwerkgroep naar Zeeland

Zeelandexcursie Vogelwerkgroep op zondag 6 maart 2022.
>> Foto's ingezonden door Wim Gielens. 

 


Verslag vergadering Vogelwerkgroep  16 januari 2020
>> Verslag 16 januari 2020
 


 

Uitstapje vogelwerkgroep naar Zeeland 6 maart

Dag allemaal,
Volgens mij  hebben we een zeer geslaagd uitstapje gehad.
Mooi weer, goed gezelschap en zeer veel vogelsoorten.
In totaal zijn we tot 92 vogelsoorten gekomen!
De lijst kun je hier terugvinden.

In deze lijst is voor jullie de Zeearend niet zichtbaar aangezien die standaard verborgen wordt door waarneming.nl om de (mogelijke) nest locaties zo veel mogelijk te verbergen.
De foto icoontjes geven aan dat er foto's beschikbaar zijn van die waargenomen soort.
 
Geert Custers, 8 maart 2022

 


 

Wandeling in de uiterwaarden bij Broekhuizenvorst en Ooijen
>> Foto's ingezonden door Wim Gielens
15 augustus 2021

 

 

 

 

 

 

 


 

Verslag van de watervogeltellingen 17 april 2021
>> Verslag van de watervogeltellingen 17 april 2021

Geert Custers, 22 april 2021
 


 

Vogelteldag zaterdag 13 maart 2021

Deze keer hebben we de route weer in drie groepen opgedeeld zodat we vroeg klaar zouden zijn wat een verstandige beslissing was want rond 12 uur begon het flink te hozen.
Jan en Hendrik Jan hebben het Marschveld geteld en konden daar verschillende steltlopers noteren.
Dit is echt een topgebied op dit moment met veel leuke soorten. Ook voor de meeuwen is het een leuk gebied met als uitdaging het herkennen van de soorten. Zij hadden deze keer maar liefst 20 Pijlstaarten.
Gisteren heb ik hier nog een kort filmpje van gemaakt want het is toch wel een zeer mooie soort. (ook toen waaide het nog hard)


Joof en Germaine hebben de plassen geteld en deze keer hebben ze de Grote Zee-eend weer gevonden.
Ikzelf heb de Maas geteld zonder aparte soorten te vinden. Wel had ik maar liefst 17 Scholeksters en 2 Wulpen bij de afgraving Aijen.
>> Overzicht van de tellingen.
Volgende maand is al weer de laatste telling van het seizoen. Dan zal ik een overzichtelijker overzicht proberen te maken.

Geert Custers.
, 15 maart 2021


 

Op naar de struikrietzanger (ingezonden)
Dinsdag 2 juni heb ik een tripje naar de Ooijpolder gemaakt met als doel de struikrietzanger te gaan spotten. Echt de moeite waard om daar een paar keer per jaar te gaan kijken.
>> Lees hier verder
Jan Houwen, 5 augustus 2020
 


Archief vogelwerkgroep


 

Vorige verslagen van de vogelwerkgroep

 

 

IVN Geysteren Venray