Vogelwerkgroep vorige verslagen

 

 

Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel te Geijsteren
>> Verslag donderdag 11 oktober 2012.

Handleiding Sovon Watervogel- en slaapplaatstellingen
>> Handleiding (pdf 2,4 MB)


Watervogeltellingen
In september begint het telseizoen voor de watervogels. De eerste datum volgens het stramien van de zaterdag het dichtst bij de 15e van de maand, valt precies op 15 september. De andere data volgens dit schema zijn dan volgens mij 13 oktober, 17 november, 15 december en in 2013: 12 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april.
Verzamelen als vanouds bij de kerk in Oostrum, waarna rond 8.30 uur vertrokken wordt naar de tellocaties (rond 12.00 uur weer terug).
Als iemand uit de overige werkgroepen een keer mee wil, is hij/zij van harte welkom.
Hendrik-Jan van Telgen, 3 september 2012

 

 

Verslag vergadering vogelwerkgroep d.d. 21 april 2011

Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel 27 januari 2011

Notulen vogelwerkgroep d.d. 7 oktober 2010

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  27 mei 2010

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  4 febr. 2010

Vergadering Vogelwerkgroep donderdag 1 oktober 2009

Verslag van de vogelwerkgroep 4 februari 2009

Verslag vergadering Maas en Peel op 6 november 2008

Verslag vergadering Maas en Peel op 4 sept. 2008

Verkort verslag van de vogelwerkgroep vergadering op 22 mei 2008

 

 


 

Ingekort verslag vergadering VWG Maas en Peel
te Geijsteren op donderdag 6 oktober 2011.

 

Aan-  en afmeldingen:

Er waren nogal wat afmeldingen zodat we even twijfelden of we de vergadering wel door zouden laten gaan, maar uiteindelijk waren de 4 leden van de uilenwerkgroep  + nog 4 overige leden aanwezig om de zaken te bespreken. Jeroen nam het voortouw en leidde de vergadering prima.  Joof had wat punten aangegeven die besproken moesten worden en dat gebeurde als volgt:  

Er werd aandacht besteed aan enkele afwezige leden, die afwezig waren vanwege ziekte 

 

Notulen: vergadering 21 april  2011:
-  Maatschappelijke stage is niet doorgegaan omdat nog niet alles er klaar voor is.
-  Het probleem van geluidsoverlast door motorcrossers kan niet door ons opgelost worden.  SBB en Limburg Landschap werpen wel eens obstakels op in de bossen, maar wij als IVNers kunnen weinig doen. De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

 

Werkgroepen:

Uilenwerkgroep

De uilenwerkgroep is in de picture omdat ze uitverkoren is om mee te dingen naar de vrijwilligersprijs. Daar ze niet bij de laatste 3 behoort wil ze graag de publieksprijs ( 500 euro) ontvangen,  maar daarvoor moet ze voldoende stemmen krijgen van iedereen die  waardering heeft voor deze enthousiaste vrijwilligers. Een artikel met foto in de krant, het biologie-onderwijs Raayland  en de basisschoolkinderen, die regelmatig mee mogen met uilenringen, dragen bij aan de waardering van deze werkgroep.

 

22 Okt.kan ieder zijn/haar stem geven; daarvoor moet je bij of in de schouwburg zijn.

 

Gerrit geeft gegevens door van de stand van uilen en roofvogels. 2009, 2010 en 2011 .

Kerkuilen              steenuilen,            bosuilen en            torenvalken:

2009    21                               37                               2                                24

2010    46                               38                             18                                30

2011    34                               18 + 12 (niet gering)     6                                41

 

Er zijn in 4 steenuilkasten 4 eieren wel bebroed maar niet uitgekomen. Het gaat dus niet goed met  de uilen. Torenvalken hebben het beter gedaan.

 

Weidevogelwerkgroep:

Graag willen we info krijgen wat de resultaten zijn van hun weidebezoeken. Hoe is het met de weidevogels gesteld?

 

Er is een nieuwe werkgroep opgericht : de Golfbaanwerkgroep. Deze bestaat uit 7 leden die samen bespreken hoe de natuur op en rond de golfbaan zich ontwikkelt. Ze hebben het certificaat groen.  Daarvoor willen ze weten en bijhouden wat er groeit, bloeit, vliegt en leeft op en rond het veld.   

 

Winter-watervogeltellingen :

De tellingen langs de Maas kunnen niet meer vanuit Well gedaan worden. Er zijn nu nog 2 telpunten  die vanuit Wanssum gedaan worden.  De data van de tellingen zijn: 15 okt., 12 nov., en 17 dec.   

 

Voorbije en komend seizoen:

De excursie in mei naar de Ooijpolder was heel gezellig.

Het uitje voor 2012 bespreken we in de volgende vergadering in januari 2012.

 

Wat betreft de data van de Boottocht in januari en Blauwborstwandeling in april zullen we afwachten wat de programmacommissie van het IVN ons hierover laat weten.

 

Nieuwe vergaderdata voor 2012: 12 januari,  12 april en  11 oktober.

 

Rondvraag: Belevenissen:

In Leunen zijn 4 haasjes geboren in de voortuin..

Een dood gevonden das,  aan het spit gebraden.  

Gerrit van Meijel hangt nestkastjes op, overal waar vogels maar hulp kunnen gebruiken; wel 36 op het  Landgoed Geijsteren, rondom de boskapel en het woonhuis van de baron, waarvan er 34 bewoond werden. Verder hangen zijn nestkastjes in de Ballonzuilbossen, Golfbaan De Peel,  St. Annaterrein , en hij controleert en noteert alles, zodat hij precies op de hoogte is van al het jonge spul dat in zijn nestkastjes geboren wordt. 

 

De volgende vergadering: Donderdag 12 januari 2012

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar leden van de VWG. en bestuur IVN .


Vergadering vogelwerkgroep d.d. 21-04-2011
Aanwezig : Joof- Frans- Emile- Gerrit van Meyel- Hay Janssen- Wim Gielens- Jeroen- Fred.
Afgemeld Henk Janssen- Theo Hikspoor- Lo- Jan Michels- Annie- Germaine- Gerrit Michel- Piet Willems.

Opening door Joof.

Mededelingen: geen.

Notulen vergadering 27-01-2011:

 • Maatschappelijke stage scholen is nog niet definitief.
  Bij de vogeltelling voor de jeugd kwam slechts 1 persoon. Dit viel tegen. Er werd besloten dat dit niet voor herhaling vatbaar is.
 • De boottocht was na twee maal uitstel toch nog een succes. Er waren 60 mensen. Het kijkresultaat viel tegen.
 • De blauwborst wandeling was een succes. Het weer speelde in alle opzichten mee. Veel blauwborsten en andere vogels gezien. Er waren totaal ca. 30 mensen.
 • Het project onderzoek kerkuilen met het Raayland College was succesvol.
  Nieuws van de werkgroepen.
  Van de werkgroep weidevogels was niemand aanwezig.
  De uilenwerkgroep meldt dat er bij Peter op de Hei een kerkuil in de kast zit.
  In 1 nestkast zit een bosuil met 3 jongen.
  De nestkast bij Piet Weijers in Geysteren is bewoond door een bosuil.
  Het is een slecht muizenjaar geweest wat te merken is aan het aantal jonge uilen.
  Dit jaar 5 jonge bosuilen in tegenstelling met vorig jaar toen er 17 jongen geteld werden.
  De vogelkasten moeten nog gecontroleerd worden. Nog geen resultaat.
  De winter watervogeltelling zit er op. De resultaten zijn ingevoerd en doorgegeven. Er was een goede opkomst van de tellers.
  Fred en Frans doen de MIBO waarnemingen en ze hebben in het Geysterse bos 2 maal de MIBO waargenomen.
  De waarnemingen van de grote gele kwikstaart worden door Theo en Rini gedaan.
  De nachtzwaluw waarnemingen worden gedaan door Frans en Fred.
  Hay Janssen, onze penningmeester kwam met de overzichten.
  In kas in 2008 € 71,15
  In 2009 € 102,15
  In 2010 € 103,15.
  De vergadering gaf zijn goedkeuring hieraan.

De route van de watertelling 2011/2012 moet gewijzigd worden i.v.m. de werkzaamheden aan de maasoever. Men zal vanuit Wanssum starten en bij Vierlingsbeek met de pont oversteken en dan de oude route terugnemen. Joof zal dit opnemen met het SOVON. Voor de komende tellingen hebben zich alvast opgegeven: Henk, Frans, Joof, Hay, Emile, Jeroen en Fred.

Rondvraag:
Jeroen stelt voor om op 12 mei a.s. een excursie te doen in de Ooypolder. Voor de liefhebbers verzamelen donderdag 12 mei om 6 uur bij de kerk in Oostrum.

Gerrit van Meyel krijgt vragen van diverse mensen of wij als IVN niets kunnen doen tegen de motorcrossers in de natuurgebieden. De aanwezigen vinden het problematisch voor ons als IVN om hiertegen op te treden. Dus wij doen er iets aan.

Er werd nog aandacht gevraagd voor de mail van Annie dat als er leden van de vogelwerkgroep actief blijven meedoen of ze dat aan Annie door willen geven, zodat Annie de lijst van de leden kan actualiseren.

Volgende vergadering 6 oktober 2011 in het Trefpunt.
 


Verslag vergadering van de vogelwerkgroep Maas en Peel
te  Geijsteren op Donderdag 27 januari  2011.

 

Er zijn 10 leden aanwezig en 6 afmeldingen. We besluiten de ledenlijst bij te stellen.  

 

We waren zeer verrast en enthousiast over een stuk in de Peel en Maas met grote foto waarop twee kerkuiltjes  prijken in de handen van  Gerrit van M. en Piet W.  (uilenwerkgroep).

Het artikel erbij beschrijft uitgebreid, het doel en de werkwijze van deze werkgroep, kasten maken en hangen, het ringen, het doel daarvan en wat je kunt doen als je een dode uil vindt.

 

Notulen: vergadering 7 oktober 2010:

De vraag van het bestuur om in het vervolg in het JUG te gaan vergaderen is besproken maar we willen  in het Trefpunt blijven. Dit zal verder geen onkosten met zich meebrengen. Het bestuur zal jaarlijks 150 euro uittrekken voor onze werkgroep.

 

De actieve commissie voor de reconstructie van de plattelandsuitvoering is ontbonden. De provincie en SBB gaan de uitvoering doen.  

De plannen voor een vogel-excursie naar Zeeland, zijn niet doorgegaan. Dit moet voor een volgende keer beter geregeld worden.      

 

Mededelingen:

De voorzitter vraagt of 2 studenten ( 14-15 jaar),voor een maatschappelijke stage, mee kunnen lopen met de wintervogeltellingen in febr. maart en april.

Dit is in orde en Joof zal dat doorgeven. We verwachten ze dan op tijd bij de kerk in Oostrum.

 

Vraag van bestuur of alle VWG-leden ook lid van IVN zijn?   

Dit is niet het geval. De VWG heeft leden van IVN en Nat.Hist.Genootschap.    

 

Ook is er de vraag van Annie of en wanneer de jeugd mee kan gaan met een winter-watervogeltelling. Hiervoor wordt een aparte datum afgesproken (zie bij tellingen)

Op zaterdag 19 maart gaan we met kinderen van de basisschool tellen langs de Maas en/of de plassen. Dit wordt geregeld in het kader van jeugdactiviteiten in de meivakantie maar in mei  zijn er geen wintertellingen, vandaar dat we dit in maart doen.

 

Boottocht van 9 jan. kon vanwege het hoge water niet doorgaan maar zal 6 febr. varen.

Joof zal er zijn als begeleiding en verder zullen er zeker meer VWG-leden zijn. 

  

Voor de Blauwborstwandeling op 17 april zullen Theo B. en Rien de leiding hebben. Er moeten voldoende tele-kijkers zijn. Leden van de VWG, die meelopen kunnen ook informatie en uitleg geven. Samenkomst bij de kerk in Griendtsveen om 7.00 uur. Vandaar gaan we (carpoolen) naar de Mariapeel.  

 

Werkgroepen:

Gerrit heeft gegevens van geringde uilen en roofvogels  in vergelijking met 2009 .

 

Kerkuilen         Steenuilen,      Bosuilen en       Torenvalken:

2009    21                    37                    2                      24

2010    46                    38                    17                    25

 

Deze bovengenoemde werkgroep is ook voor het jaar 2011 door het Raaijland College gevraagd voor het project: Het vinden van ideale broedplaatsen voor kerkuilen.

 

Winter-watervogeltellingen :

De telling langs de Maas kon in januari niet doorgaan vanwege hoogwater. Op de plassen zijn toen wel veel brilduikers gezien.

 

12 februari, 12 maart en 16 april zijn er  weer tellingen.

 

Wat doen we komend seizoen met tellingen van de Middelste bonte specht, Grote gele kwikstaart, Nachtzwaluw en IJsvogel ?

Fred en Frans blijven op stap gaan voor de Nachtzwaluw bij het Zwartwater en voor de Middelste bonte specht  bij het voetbalveld van Geysteren en de golfbaan aan de Blauwe steen. Voor de Middelste bonte specht kunnen ze begin maart al beginnen.

De gegevens voor de tellingen van de Nachtzwaluw werden aan Harry van de Borg doorgegeven. Annie zal navragen  of de gegevens  nog bij hem terecht kunnen.

De nestkasten voor de Grote gele kwikstaart, door Theo en Rien geplaatst bij de Spurkt, blijven daar en hebben ook broedresultaat. Bij de Spurkt zie je ook, als je geluk hebt, Witgatjes en de IJsvogel. De IJsvogelstand  is verminderd van 300 naar 82 paren, maar de stand herstelt zich snel.

 

Kascontrole als Hay er is:

Hay heeft problemen met de donderdag en wil liever op een andere dag. Er zal een andere afspraak gemaakt moeten worden.

 

Voorzitterschap:

Joof stelt het voorzitterschap nog eens aan de orde maar er komt weinig respons. Iedereen vindt hem als voorzitter perfect. Maar mocht iemand zich geschikt, aangesproken en / of geroepen voelen de vergaderingen te willen gaan leiden?  meld je dan bij Joof.

 

Wat ter tafel komt:

Er zijn wel 250 Kleine zwanen en wel 50 Wilde zwanen gezien langs de Maas tegenover Maashees. De moeite waard om te gaan kijken als ze er nog zijn.

 

Gerrit zorgde voor een extraatje en toverde zomaar een geringde Kerkuil uit zijn tas te voorschijn, (gevonden in de buurt van Jeroen Werz), Uit de ring-gegevens bleek dat hij  geringd is in Melderslo  en maar een ½ jaar oud geworden is.

 

Rondvraag: er is niets voor de rondvraag.

 

De volgende vergadering: is op Donderdag 21 april 2011 bij Ien !.

 

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt doorgestuurd naar leden van de VWG en bestuur IVN

 


 

Notulen vogelwerkgroep d.d. 7 oktober 2010

 

Aanwezig:

Er waren 7 leden aanwezig waaronder een nieuw lid en 4 afmeldingen.
 

Activiteiten:

De jaarlijkse boottocht is gepland op 9 januari 2011 en zal 2 uur duren.

De blauwborst wandeling is vastgesteld op 17 april 2011.
 

Winter-watervogeltellingen en weidevogeltocht voor kinderen:

De mensen die de vogeltellingen doen, vinden het geen goed idee om kinderen mee te nemen op de teldagen, maar stellen voor een aparte zaterdag daarvoor te nemen.

Er kan dan meer aandacht aan de kinderen gegeven worden. Annie kan hiervoor een datum uitkiezen.

Om de kinderen een keer mee te nemen met de weidevogelgroep moet men contact opnemen met Jan Michels.

 

Nieuwe vergaderingruimte:

Op de vraag van de voorzitter, of we in het vervolg willen vergaderen in de nieuwe lokatie aan de overkant van het Trefpunt  is unaniem besloten om in het Trefpunt te blijven.

 

Aandachtspunten uit de vorige notulen:

De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 27-01-2011; 21-04-2011 en 06-10-2011.

 

De loopvergunning van de gemeente:

Is nog niet afgegeven, Joof neemt hierover contact op met Marion de Bresser.

 

De gele  kwikstaarten in de Spurkt:

Frans heeft aan het afwateringskanaal bij de zuidelijke brug gele kwikstaarten met jongen gezien.

 

De kascontrole:

Zal later plaats vinden i.v.m. de afwezigheid van Hay.

 

Nieuws van de uilen werkgroep:

17 bosuilen geringd; 25 torenvalken geringd; 38 steenuilen; en 46 kerkuilen.

 

Werkgroep nestkasten:

Piet en Gerrit nemen de zorg van de nestkasten in Geysteren over, daar de huidige man i.v.m. zijn leeftijd is gestopt.

 

Vogeltellingen:

Afgelopen seizoen was een goed teljaar,  alle teldagen waren ingevuld.

De nachtzwaluw-telling heeft maar 1 resultaat opgeleverd van Frans en Fred.

1 paartje waargenomen op de lokatie Zwartwater.

 

Het jeneverbesproject in de gemeente Venray/Overloon:

Er  is de subsidie toegezegd. Het project wordt uitgevoerd door de stichting  de Marke.

 

De reconstructie van de plattelandsuitvoering:

Dit  wordt voortaan uitgevoerd door Staatsbosbeheer, de Marke, de gemeente e.a.  Joof trekt zich terug uit dit project.

 

Vogeltocht:

Er is een voorstel gedaan om een vogelexcursie te houden op de dagen 28- en 29 december 2010 in Zeeland. We worden hierover nader geïnformeerd.

 

Er waren geen vragen voor de rondvraag.


 

Verslag vergadering Vogelwerkgroep  27 mei 2010

Afmeldingen:

Henk J., Hay J., Gerrit v .M., Piet W., Piet C., Hay B., Theo H., Jan M., Johan C., Mart V.,

Aanwezig waren: Door veel afmeldingen, ziek, druk, en andere activiteiten, waren we met een kleine groep.

Joof, Emile, Theo B.., Frans, Fred, Germaine en Annie.

Welkom door Joof: Na een gezellig gekeuvel over wat ieder meegemaakt had en allerlei waarnemingen, werden we welkom geheten door Joof.

 

Mededelingen:

Loopvergunning in de bossen van Venray: Gerrit en Piet willen weten of ze zo maar overal mogen lopen i.v.m. nestkasten en uilen/roofvogels ringen. Zij kunnen de gemeente (Marion de Bresser) bellen, dan is het in orde.

Grote gele kwikken: Theo en Rien hebben de aangebrachte nestkasten op en onder de brug, in de Spurkt nog niet gecontroleerd.

Lezing 16 sept. OMA: Oude Maasloop Wanssum - Meerlo. Deze lezing wordt samen met Nat.Hist.Genootschap gehouden in Oostrum .

 

Nieuws werkgroepen:

Kerk- Steen- en bosuilen: Het gaat beter met de uilen,( meer muizenaanbod.)
 

Nestkasten: Ook de nesten worden meer bewoond en bebroed.
 

Weidevogels: Er is een wulp (jong) gezien en ook wat kieviten, maar door de grootschalige akkers met tuindersgewassen wordt het er niet beter op.
 

Riviertellingen:

Het was een goed jaar. Alle tellingen zijn verricht en mooie waarnemingen. Helaas geen Kruisbekken voor Fred en Frans.

Nieuwe tellingen:

18 sept.: Joof, Fred, Frans, Germaine?

16 okt.: Joof, Fred, Frans, Germaine?

 

Uitje Ooijpolder:

Het was een mooie dag met veel waarnemingen van Zwarte sterns, zomertalingen , ooievaar met jong op nest enz. In de Millingerwaard hebben we verse sporen (hele dikke omgeknaagde bomen) van de bever gezien.

Fred, Frans Emile en Hay zijn nog via de Kraaijenbergse plassen gegaan en hebben een aantal Witwangsterns gezien. Wel heel bijzonder.

Blauwborstwandeling: Er was veel animo voor, wel 35 mensen liepen mee om de blauwborst, roodborsttapuit, en nog veel meer te bewonderen. Deze ochtend was zeer succesvol en in een mooi terrein de Mariapeel.

 

Voortgang projecten:

Jeneverbes: het project is nu goedgekeurd: er zal in de bossen rondom Venray, waar ook ooit jeneverbessen voorkwamen, geprobeerd worden om die plant daar weer terug te krijgen.
 

Bosranden: Dit programma wordt samen met Brabant en allerlei groeninstanties uitgevoerd, is goed voor vlinders, vooral aan de bruine Eikenpage wordt aandacht besteed.
 

Nachtzwaluwen: Gaan we weer lopen?

Frans en Fred gaan weer enkele gebieden bezoeken en Joof neemt de Boshuizen.

 

Wat ter tafel komt:

Frans: bij de poelen aan de Maashese weg zag hij 2 paartjes Roodborstapuiten en ook Putters zijn er volop. Hij heeft bij de golfbaan geïnventariseerd en veel boompiepers en ook gekraagde roodstaarten gezien. Bij het Lauwersmeer zag hij wel 10.000 brandganzen en ook rotganzen

Germaine merkte op dat er tegenwoordig veel scholeksters gesignaleerd worden. Zelfs een op het dak bij Leenbakker.
 

Joof: Kneutjes bij de school in Oostrum, En er worden meer Fluiters gezien dit jaar. En hij heeft spotvogels gehoord. Er is geconstateerd dat de Nachtegalen naar andere (westelijker gelegen) gebieden zijn doorgeschoven. Ze worden nu meer in het westen waargenomen en hier minder.

 

Rondvraag:

Theo merkt op dat bij de reconstructie van de Loobeek zeker gelet moet worden op de kamsalamander want als die weg is kun je hem hier nooit meer terug krijgen. Er moeten poelen bij komen zodat ze zich via poelen goed kunnen verplaatsen zonder dat ze in de problemen komen. Het hondenbad in Ysselsteyn is nu nog goed bevolkt met deze kamsalamander maar als daar iets gebeurt, dan zijn ze weg. Met de heikikker en vinpootsalamander is het niet zo kritisch. Volgens Joof is dit bekend en wordt er rekening mee gehouden.
 

Germaine vraagt nog naar de prachtschubzwam, die gevonden is tijdens de terugreis van de vogeltelling in april in Wanssum. Dit is een parasiet die op de boomwortels van een populier voorkomt. Hoe hier gekomen? Misschien al aanwezig toen de boom geplant werd.

 

Volgende vergaderingen: op donderdag 7 oktober. een goede thuiskomst .

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt gestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en naar bestuur IVN Geijsteren/Venray.


Verslag vergadering Vogelwerkgroep  4 febr. 2010

Na een welkom door Joof aan 12 leden, dus volle bak, werden de agendapunten besproken.

Mededelingen:
Lezingen van Nat.Hist. Genootschap mogen ook door leden van de VWG gevolgd worden.

Nieuws werkgroepen:

 • Gerrit en Piet zijn door Raaijland (2de jaars gymnasium) gevraagd voor een project van 10 weken, over kerkuilen, Ze zoeken zelf alles uit, maken verslagen en komen, door uilenballen te pluizen achter het eetgedrag. Dit is Leuk voor de uilenwerkgroep en een betere reclame voor de kerkuil is er niet.
 • Van de steenuilen en weidevogels viel weinig te melden.
 • Er is materiaal en gereedschap aangeschaft om weer nestkastjes te maken en te hangen.
 • Theo en Rien hebben nestkastjes geplaatst onder de brugjes in de Spurkt, om de grote gele kwikstaart gelegenheid te bieden tot broeden. En . . . met succes !

Watervogeltelling:
De gebiedscodes bij de watervogeltellingen zijn nog eens doorgesproken en we besluiten dat de tellingen doorgaan zoals we al deden. Deze zullen zijn op: 13 Februari, 13 maart, en 17 april. Leuk om eens mee te doen ! ! !

Kascontrole en declaratie:
Deze worden voor volgende vergadering op de agenda te zetten.
Lopende Projecten: Loobeek, Heidse peel, de Jeneverbes, Volmolen, Rooyse schans en schopskui,Oma, en Lollebeek zijn niet erg gevorderd, hoewel de meeste projecten al vanaf 2005 op de agenda staan, en er veel energie ingestoken is. Wel demotiverend ! ! !

Activiteiten 2010:

 • De boottocht was, wat watervogels betreft, teleurstellend. De verwachte waarneming van een variatie aan eenden bleef uit. Een tegenvaller maar evengoed . . Wel weer erg gezellig.
 • De Blauwborstwandeling is op zondag 11 april vastgesteld en we komen om 7.00 uur samen bij de kerk van Griendtsveen. Van daar gaan we onder leiding van enkele blauwborstkenners, naar de Mariapeel. Daar het een publiekstocht wordt willen we graag dat in de aankondiging in de kranten duidelijk wordt aangegeven dat het niet zo maar een wandeltocht is maar het echt gaat om waarnemingen van vogels als de blauwborst, en andere bijzonderheden.
 • Het uitje in het voorjaar zal zijn op zaterdag 8 mei naar de Ooypolder. We vertrekken om 6.00 uur vanaf de kerk van Oostrum.

Inventarisatie: Van de achtzwaluwen, middelste bonte specht en de ijsvogel is geen nieuws te melden.

Rondvraag:

 • Er was vraag naar meldingen van Kruisbekken,
 • Is project MUS zinvol?
 • Moet ik me inlaten met vragen over aanwezigheid van vleermuizen en uilen bij bouwprojecten? Advies: naar gemeente verwijzen.
 • Heeft iemand de Kara Kara gezien? Niemand heeft deze gezien.
 • En hoe zit het met waarnemingen van de zomertortel? Er zijn zeker plekken waar de zomertortel te zien is.

Volgende vergaderingen: zal zijn op donderdag 27 mei.

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt gestuurd naar de leden van de vogelwerkgroep en naar bestuur IVN Geijsteren/Venray.


Vergadering Vogelwerkgroep donderdag 1 oktober 2009

Na een welkom door de voorzitter wordt er even stil gestaan bij de zieke leden: Hay Boom en Geert Janssen.  Hun wordt een goed herstel, genezing en sterkte toegewenst. 

Ingekomen post en mededelingen:

-   Vogelbescherming: aankondiging van een vogelkamp voor 12 – 18 jarigen. 

    Dit is voor ons niet  van toepassing want onze basisschoolprojecten zijn voor onder 12 jaar. 

-   Broedvogelmonitoring 2009 van Luchtmachtbasis de Peel.  Door de V.W.G.van  Bakel.

    Dit is een goed en mooi verslag. We zien er de  achteruitgang van de Kwartel, Grutto en Wulp,

    ondanks het goede beheer.

-   Sovondag te Nijmegen op 28 november, altijd zeer interessant en bij iedereen aan te bevelen.

-   Joof geeft voor Limburgs Landschap, op 11 oktober van 10.00 – 12.00 uur, een excursie, in de

    Boshuizen in het kader van Natura 2000. 

De notulen van vorige vergadering: zijn in orde behalve de datum 2008, moet 2009 zijn,

Problemen gebiedscodes watervogeltellingen:  Joof heeft gezien dat onze riviertellingen niet volledig verwerkt zijn in de boeken. . Dit wordt door Joof verder uitgezocht.

De kascontrole:  Zal volgende vergadering gedaan worden.

Werkgroepen:

Kerk- steen- en bosuilen: zijn in 2009 beduidend minder.( Minder muizen).

Tip van Jan: een schans maken van takkenbossen en daar maiskolven voeren.

Ook voor Weidevogels is een slecht seizoen geweest.

Nestkasten: Van de 82 gehangen nestkastjes, waren er 76 bewoond.  Wel vreemd dat een eekhoorn, en later een  bonte vliegenvanger,een spechtenkast bewoonde. Veel kasten hebben piksporen van de specht rond het invlieggat. Roof? Of territorium?

Vakantiebelevenissen: er zijn weer veel mooie “vreemde vogel”belevenissen,  van Lesbos (een Grieks eiland) en in Oost-Afrika.  De exotoische vogelrijkdom werd rijkelijk besproken.

Wintervogeltellingen: aan de Maas en rond de plassen

op 17 okt., 14 nov., 12 dec. en 16 jan.: Start om 8.30 uur, vanaf de kerk in Oostrum

Rondvraag:  

Er is vraag naar een gids die iets weet van vogeleieren.

Er is een visarend met goudvis gezien in de Heidse peel. 

De rubberen ring van de telekijker is  bros en moet vervangen worden.

De datum van wintervogel-boot  en de blauwborstwandeling  zullen op 10 jan. en 11 april 2010 zijn.

Joof sluit  de vergadering met een bedankje aan iedereen, een wel thuis.

 

Tot de  volgende vergadering op donderdag 19 november 2009,

 

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt gestuurd naar alle leden van de Vogelwerkgroep en het bestuur van IVN.

Watervogels tellen
Graag wil ik laten weten dat onze zoons Wouter en Camiel het erg leuk hebben gevonden tijdens het watervogels tellen. Thuis hebben ze ons het lijstje laten zien met de vogels die ze gezien hadden.
Op zondag zijn we teruggegaan naar het Reinderslooi. Hier waren wij nog nooit geweest, maar we zijn van plan hier een keer veel tijd voor uit te trekken en bv. om het water heen te lopen. Natuurlijk incl. picknickspullen.

Camiel vertelde over de kabouterbekertjes die jij hem had laten zien. Een mossoort geloof ik. Verder wist Wouter dat je van een verrekijker ook een loep kon maken.
In ieder geval hartstikke bedankt voor de fantastische ochtend! Voor herhaling vatbaar.
Groetjes van de moeder: Marga Hendriks.

 

Verslag van de vogelwerkgroep 4 februari 2009

In januari/februari is er geen vergadering binnen de vogelwerkgroep geweest, maar dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten. De tellingen zijn gewoon doorgegaan en ook de vogelboot is weer gaan varen en heeft veel bijzondere waarnemingen en gezelligheid gebracht.

Bij de watervogeltellingen mogen kinderen mee als jeugdactiviteit, en in januari hebben 5 kinderen en een moeder gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.  Ze vonden het heel spannend, gezellig en leerzaam maar na twee uren intensief bezig zijn, en verplaatsen naar telkens weer een andere plek langs de Maas, waren ze wel een beetje moe. Spelen aan en met water is dan ook leuk.

Daar zullen we in de volgende maanden rekening mee houden door de tijd iets in te perken en ze de mogelijkheid teven eerder af te haken.

Annie Verheijen.


 

Verkort verslag vergadering Maas en Peel op 6 november 2008

Er waren weer veel (16) leden aanwezig, waaronder onze voorzitter (Marije).

Gezellige zeer volle bak dus! !

 

Binnengekomen post en activiteiten: 

 • De uitnodigingen voor de Sovon- en Ravondag als ook de dag in Horn van de vogelstudiegroep van het Nat. Hist. Genootschap, werden besproken.

 • De boottocht  op 11 januari en de blauwborstwandeling op  5 april, worden geregeld en er zullen weer voldoende vogelaars,  uitleg geven over wat er zoal te zien zal zijn. 

 • Theo en Rien gaan voorwandelen in de Mariapeel, en mailen de datum daarvan rond.

 • In jan. 2009 zal er geen lezing over uilen zijn, in plaats daarvan krijgen we een uiteenzetting van IKL

 • 17 mei komt er lezing over weidevogels met een excursie.

Vorige vergadering:

 • De tele-kijker is door Mart weer in orde gemaakt. Bedankt Mart!

 • De vogelcursus is goed afgerond, de financiën i.v.m. de DVD, worden nog afgewerkt.

Werkgroepen:

Er is weinig nieuws van de werkgroepen.

Annie vraagt of in mei weer kinderen mee mogen met uilen ringen en weidevogels.

We krijgen het aanbod om kinderen mee te laten gaan met de vogeltellingen. Dit idee wordt in dank aanvaard.

 

Watervogeltellingen: De twee nieuw aangemelde tellers komen goed van pas.

De teldagen zullen zijn: 17 januari,  14 februari,  14 maart, en 18 april.

 

Winteractiviteiten:

Joof zal nagaan of er in de kerstvakantie, een excursie naar en rond de waterplassen in midden Limburg, o.l. v. Ton Cuijpers gemaakt kan worden. Hij informeert ons via de mail.

Enkele (5) liefhebbers willen in het voorjaar (16 mei) naar de Ooijpolder. Vertrek om 6.00 uur vanaf de kerk in Oostrum. Als je nog mee wilt? kan dat. 

 

Volgende vergaderingen: Donderdag 9 april, 17 september en 19 november.

De vergaderkosten zijn behoorlijk duurder geworden. Zo nodig mogen ze aan de penningmeester doorgegeven worden.

 

Rondvraag:

 • Joof vertelt over de watergeulen vanaf Ooijen naar Wanssum en bij Aijen.

 • Het laten opzetten van een gevonden kerkuil, 

 • de nestkastjes op de golfbaan, 

 • het wel of niet aanwezig  zijn van meer en bijzondere vogels op het Heerenven (Maasduinen) worden besproken. 

 • Wat moet je doen bij het vinden van een dode das? Melden bij Ruud van Veen of gemeente: Marion de Bresser.  

 • Er is een NOTENKRAKER  gesignaleerd in het Ham. Erg Bijzonder!

Joof sluit de vergadering met een bedankje, wel thuis en een groet

Volgende vergadering zal zijn: 9 april 2009.  Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen
 


Verslag vergadering Maas en Peel op 4 sept. 2008

Er ware n 16 leden aanwezig, volle bak dus ! ! 4 leden hadden zich afgemeld,

 

Binnengekomen post: 

Van IVN: de Flessenactie bij Jan Linders.

Van Vogelbescherming:   Allerlei lectuur om aandacht te vragen voor: Weidevogels, vogels

voor de kust, Acrobaten op het erf (Boeren Zwaluw).

Van World Bird festival: over de trektellingen, waar we meestal niet aan mee doen.

Van `t VÖGELKE van Bakel: Broedvogel-monitoring op de Peel, verslag 2007 

 

Mededelingen:

Vraag van de Visclub (aan de Wansumseweg) naar tellingen van wat daar leeft en groeit, op hun terrein, zoals oeverzwaluw, vleermuizen, planten, enz. Misschien is dat iets voor de plantenwerkgroep.? Wie moeten we daarvoor benaderen? Henk zorgt voor tel.nummers.

De gegevens  zouden ook gebruikt kunnen worden bij daar te lopen excursies. 

 

Vorige vergadering:

Tellingen nNachtzwaluwen: alle waarnemingen kunnen doorgegeven worden aan Harry. Hij  zal het verwerken en doorsturen naar Sovon. . 

De eens geschonken, boeken van Jeroen Loerakker zijn bij Martin Verstraelen. Ze kunnen later misschien in MOOILAND gestationeerd worden.

De Vogelcursus is goed afgerond. Er is inmiddels ook een CD: kustvogels, uitgegeven.

De tele-kijker: zal door Martin  nagekeken worden. Bij Rooijmans in Budel zijn nu volop tweedehandse kijkers te koop, omdat er enkele nieuwe modellen uit zijn.

 

Werkgroepen:  Uilen algemeen:

De jeugd heeft erg genoten van het uilenringen. Bedankt mensen voor jullie inzet. 

Foto`s zijn te zien op www.ivn-geysteren-venray.nl onder JEUGD.

 Kerkuilen: In de 27 kasten zijn er 64 jongen geboren (laag gemiddelde)

De Landelijke resultaten worden in Weert besproken, van zowel de kerk- als de steenuil.

Steenuilen: 63 kasten waarvan er 13 bewoond met 45 jongen en 35 geringd.

Bosuil: het aantal is bijna gehalveerd.

Weidevogelgroep De jeugd heeft erg genoten van de kievitjes en het jonge wulpje.

Ook voor jullie veel dank voor jullie inzet. 

 

Kascontrôle:

Er is nu 69 euro in kas, (was 45). De blauwborstwandeling en de boot brachten 30 euro in kas, min 15 euro huur verg.ruimte. Volgens Martin, krijgen we vanaf nu 15 euro per ingezette gids. 

 

Riviertellingen:

Fred en Frans willen meedoen. Zij zijn van harte welkom. 

Op 13 sept., 18 okt., 5 nov., en 13 dec. wordt er weer geteld.   

 

Winteractiviteiten:het winter-uitstapje zal in nov.besproken worden.

 

Verder werden er weer vakantiebelevenissen besproken met veel vogelplezier als: grote trap, woudaapje, alle soorten reigers, hoppen, scharrelaars, en zowaar wasberen rond de tent,

 

Rondvraag:

 • Het verder programma wordt besproken als de fietstocht, nectarkroegentocht, beekdalenlezing en nachtvlindernacht.

 • Als je een gebied in gaat, meld dat bij de eigenaar. Neem legitimatie mee .

 • Tel. nummers van de GROENE BRIGADE, zullen bij Jolande opgevraagd worden

 • De Blauwborstwandeling zal niet meer in de Deurnese Peel zijn vanwege de hoge waterstand. Er is al een ander gebiedje in de Picture.

 • Op de golfbaan zijn de aangebrachte kasten voor 100 % bewoond. Prachtig resultaat ! !

 • Martin legt het project: JAN LINDERS uit.

Dat was het weer ! Tot de Volgende vergadering op 6 november 2008

Dit verslag is gemaakt door Annie Verheijen en wordt gestuurd naar alle leden van de vogelwerkgroep en naar IVN 


 

Verkort verslag van de vogelwerkgroep vergadering op 22 mei 2008

We waren met 11 leden aanwezig en van de afmeldingen zijn er twee ziek gemeld. Jan Michels moet aan de heup geopereerd worden en Geert Janssen is helaas weer ziek geworden. We wensen hem en Jan het allerbeste toe.

Binnengekomen berichten:

-  Vogelfestival in de Oostvaarders Plassen op 23 een 24 augustus.  Een leuk gevarieerd evenement met veel vogel- en ander natuurnieuws. Een aanrader!

-  Een telefoontje van Theo Hikspoors dat er oeverzwaluwen nestelen in de opgeworpen zandhoop op de Blakt. Ze zullen niet gestoord worden tot na het broedseizoen. 

-  Een vraag hoe je lastige kraaien weg kunt krijgen? Daarvoor is geen oplossing gevonden. 

Terugblik:

 • De vogelboot, Blauwborstwandeling, begeleiding van vogelaars voor de nieuwe gidsencursus  en de nieuw opgezette vogelcursus zij allemaal goed en plezierig verlopen.  Bij de vroege vogeltocht  op de Hamert is een DRAAIHALS gesignaleerd, waarover men zeer verrukt was.

 • Er zijn weinig  nachtzwaluwtellingen doorgegeven zodat deze nog verwerkt moeten worden.

Werkgroepen:

 • De kerk- en steenuilen moeten nog gecontroleerd worden en dus moeten de kinderen die vanuit het jeugdproject mee mogen nog even wachten.  

 • Weidevogelwerkgroep: Jan en zijn mensen hebben 32 kinderen meegenomen het veld in en konden jonge kievitjes en zelfs jonge wulpjes laten zien. De kinderen waren erg onder de indruk.        

 • Riviertellingen: deze zijn trouw elke derde Zaterdag gedaan en de eerstvolgende zal zijn op Zaterdag 13 september.

 • De kas (penningmeester) zal gecontroleerd worden bij de volgende vergadering op 4 sept..

Rondvraag:

 • Aandacht voor een (evt.nieuw)  telescoopkijker.

 • Waar zijn de (weggegeven) natuurboeken van Jeroen Loerakkers gebleven?

 • Aandacht voor tellingen op de Golfbaan.  Dat mag van alles zijn.

 • Verder nog wat verhalen van natuurrijkdom in tuinen  bij leden.

De volgende vergadering zal zijn op 4 sept. 2008,

Er wordt ieder een fijne vakantie toegewenst met veel natuurbeleving en -plezier. Tot na de vakantie!  

 

 

 

IVN Geysteren/Venray