Vogelwerkgroep excursie Millingerwaard

 

 

 

Vogelwerkgroep excursie Millingerwaard

25 mei 2013, de datum voor het uitje van de Vogelwerkgroep ter afsluiting van het telseizoen. Om even voor zessen bij de kerk in Oostrum, waar alleen Geert Custers en Joof Teeuwen stonden te wachten. Het was blijkbaar toch wel erg vroeg.
Niettemin bij helder weer en regelmatige opklaringen toch met zijn 3-en vertrokken naar Kekerdom bij de Millingerwaard. Eerst naar de observatie hut waar alle drijvende plantenvlonders bevolkt bleken met zwarte sterns. Op de tegenoverliggende oever de wielewaal gehoord (en in een flits gezien door Joof en mijzelf). Verder op enkele meters afstand een nerveuze witte kwikstaart met voer in zijn snavel voor zijn jongen die zich blijkbaar ook ergens in de schuilhut bevonden.
Vervolgens verder het gebied in; van alle kanten kwamen ons de vogelgeluiden tegemoet: grasmussen, mezen, piepers, zangers en koekoeken. Al wandelend genieten van het ooibos met zijn vele meidoorns in volle bloei, bloeiende reseda, wede, cypreswolfsmelk en andere bloeiende planten onder een stralend zonnetje.


Om half elf verder over de dijk richting Ooij met nog een paar stops om vogels te kijken in de plassen langs de rivier (o.a. kieviten, bergeenden, tureluurs). Ook verder op langs de dijk richting Nijmegen volop zwarte sterns op de drijvende nestvlonders. Via Persingen (waar we nog twee lepelaars zagen), Berg en Dal en Groesbeek terug naar Oostrum waar we rond half twee weer arriveerden.

Gezien en gehoord (in alfabetische volgorde en met dank aan Geert Custers voor de registratie):
Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Boerenzwaluw, Bonte Vliegenvanger, Boomkruiper, Boompieper, Bosrietzanger, Braamsluiper, Buizerd, Ekster, Fitis, Fuut, Gaai, Gierzwaluw, Grasmus, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Bonte Specht, Grote Canadese Gans, Holenduif, Houtduif, Huismus, Huiszwaluw, Kauw, Kleine Karekiet, Kleine Mantelmeeuw, Kneu, Knobbelzwaan, Koekoek, Koolmees, Krakeend, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Merel, Nachtegaal, Nijlgans, Oeverzwaluw, Ooievaar, Pimpelmees, Putter, Rietgors, Roodborst, Roodborsttapuit, Scholekster, Slobeend, Spotvogel, Spreeuw, Sprinkhaanzanger, Staartmees, Stormmeeuw, Tjiftjaf, Torenvalk, Tuinfluiter, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Visdief, Wielewaal, Wilde Eend, Winterkoning, Witte Kwikstaart, Zanglijster, Zomertortel, Zwarte Kraai, Zwarte Stern, Zwartkop (in totaal 68 soorten).

Bloeiende planten o.a. Reseda, Wede, Moeraswolfsmelk, Kruisdistel, Japans knoopkruid, Meidoorn, Ratelaar (grote of harige), Kruipende boterbloem, Ossentong, Hondstong, Rolklaver, Cypreswolfsmelk, Zilverschoon, Heggewikke, Meidoorn en nog vele andere soorten. Verder libellen (o.a. Viervlek), zweefvliegen en kevers in alle kleuren en maten.
Gezien de vele soorten planten en insecten die we zagen en niet op naam konden brengen: zou het misschien ook iets zijn voor leden van de planten- en insectengroep om volgend jaar mee te gaan?
 

 

 

 

 IVN afd. Geysteren/Venray