Verslag jaarvergadering 2018

 
Notulen Algemene ledenvergadering ( jaarvergadering) op 19 maart 2018

Vergaderplaats: De Kemphaan
Datum en tijd: 19 maart 2018
Aanwezige leden, inclusief bestuur: 29 leden
Afgemeld: 6 leden
Spreker: Joep van Goch

1. Opening door de voorzitter; vaststelling agenda

Marije heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering. Vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d 20 maart 2017.
Na een korte leespauze worden de notulen vastgesteld, met dien verstande dat onder 9 wordt de tekst wordt gewijzigd in: “5 leden die zich bijzonder“ etc.

3. Bestuursverkiezing.
Het bestuur draagt voor tot benoeming in de vacature secretaris dhr. A.S. (Stan) Schaekens en in de vacature Penningmeester dhr.T.C. (Theo) Verhoeven. De heren Kusters en Weijers hebben vorig jaar reeds aangegeven te willen stoppen als secretaris en penningmeester. Het bestuur heeft in bovenstaande voordracht kandidaten gevonden voor beide vacatures.
Statutair bestaat de mogelijkheid voor leden om een tegenkandidaat te stellen door tenminste vijf leden tezamen. Nadat geconstateerd is dat er geen tegenkandidaten zijn de twee kandidaten benoemd als secretaris en penningmeester.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
Marije Freriks, voorzitter
Stan Schaekens, secretaris
Theo Verhoeven, penningmeester
Theo Bouten
Mart Kusters
Wim Mommen
Piet Weijers

4. Jaarverslag 2017
Aan de hand van een nieuwe Powerpoint presentatie met hoogtepunten van het afgelopen jaar, gemaakt door Chrit Luijs licht de voorzitter het geheel toe.
Nieuw is de vleermuizenwerkgroep, die wordt gevormd door Jan Jeuken en Theo Bouten. De heren lichten kort toe wat ze doen. Jan is bezig met een project Laatvliegers op de zolder van de Castenrayse kerk. Hiervoor heeft hij automatische telramen gekocht om de dieren die in en uit vliegen te tellen. Want over de laatvlieger zijn nog heel veel vraagtekens b.v. waar blijven ze in de winter. Theo is onder andere voor de gemeente Venray de klachten afhandelaar na meldingen van overlast door vleermuizen.

5. Financieel jaarverslag 2017

Een geschreven voorwoord van Piet Weijers als penningmeester over geeft het woord aan Theo Verhoeven, die uit de administratie gevoerd door Huub Sprunken het verslag heeft opgesteld. \hij geeft aan, dat hij een administratiepakket gebruikt, dat een andere indeling heeft dan de leden gewend zijn. Ook zijn er daardoor enige verschillen ontstaan, omdat de rubricering diende te worden aangepast.
Verder geeft hij aan , dat het bestuur besloten heeft een voorziening ICT te vormen, om de in de toekomst noodzakelijke vervangingen en aanpassingen te financieren.

6. Verslag van de kascontrole commissie over 2017.
Gerben Voorhorst en Annie Verheijen vormen de KCC over 2017. Gerben geeft in het kort weer dat uit hun onderzoek geen omissies of fouten naar voren zijn gekomen. Hij adviseert de vergadering om in te stemmen met de jaarcijfers 2017 en daarmee het bestuur te dechargeren voor het financieel beleid over 2017. De vergadering stem unaniem met het voorstel in.

7. Benoeming Kas controle Commissie 2018
.
De leden van de kascontrolecommissie 2017 zijn beide herbenoembaar en stellen zich kandidaat voor de kascontrole commissie van 2018. De vergadering benoemt beide in de kascontrole commissie voor 2018

8. Begroting voor het jaar 2018.

Theo Verhoeven licht de begroting over 2018 toe. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen en stemt in met het voorliggende stuk,

9. Statutenwijziging.

De statuten van de landelijke vereniging IVN zijn in december 2017 gewijzigd. Onze statuten verdienen ook een aanpassing. Nu bestaat de mogelijkheid om de statuten te vernieuwen in een gemeenschappelijk traject De aanpassingen zullen in een extra ledenvergadering in het najaar 2018 worden voorgelegd ter besluitvorming.
Wim Mommen stelt voor om de te naam stelling van de vereniging te wijzigen in IVN Venray. Als lid van de werkgroep jeugd en educatie en contactpersoon voor de scholen merkt hij dat buitenstaanders moeite hebben om contactadressen te vinden met de huidige naam. Er volgt een discussie, waarbij naar de historie wordt gewezen. Bij de oprichting waren er 14 leden uit Geijsteren, gemeente Wanssum, nu is er nog een lid uit Geijsteren en heeft er tweemaal een gemeentelijke herindeling plaats gevonden, waardoor Geijsteren nu in de gemeente Venray is opgenomen. Chrit Luijs geeft aan dat een wijzingen in IVN Venray in plaats van IVN Geijsteren- Venray voor de webmaster veel werk zal opleveren. Ook zal dat het geval zijn met herdruk van folders, brief papier etc. De voorzitter rondt de discussie af met de mededeling, dat bij een eventuele algemene ledenvergadering om een statuten wijziging door te voeren, dit punt in het convocaat zal worden opgenomen

10. 25 jarig jubileum.

De heer Jan Kuipers is dit jaar het enige lid die 25 jaar lid is. Het bestuur heeft besloten om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Het gebruikelijke getuigschrift dat men uitreikt bij deze gelegenheden is dit jaar niet aanwezig, omdat Jan donateur is, en daardoor geen lid van het landelijk IVN. De vereniging zal voor deze leden zelf een certificaat ontwikkelen.Jan vertelt dat hij voornemens was om actief lid te zijn. Echter door diverse functie in het Wansumse en ook regionaal heeft hij daarvoor nooit de tijd gevonden.

11. Extra aandacht voor bijzondere inzet Huub Sprunken

De voorzitter spreekt namens het bestuur een dankwoord uit. Toen Gerben Voorhorst in 2016 aangaf te stoppen als penningmeester van IVN Geijsteren-Venray heeft Huub de financiële en ledenadministratie van de vereniging spontaan overgenomen en dit ruim anderhalf jaar lang nauwgezet en accuraat uitgevoerd. Voor deze inzet en het werk dat daar mee samenhangt dank het bestuur hem .
Vervolgens worden de bezorgers van de Mosella bedankt voor hun inzet middels een overhandiging van een fles wijn. Annie Bloemen, Diny Lange, Greet Bonte, Piet Weijers, Theo Bouten en Gerrie Loonen krijgen dit ter vergadering overhandigd, bij de overige wordt het thuis bezorgd.
Chrit Luijs wordt bedankt voor zijn inzet als webmaster en redacteur van de Mosella.

12. Rondvraag

Wim Mommen vraagt vrijwilligers om te helpen bij het opruimen langs de Maas op 24 maart. Er worden 9 kavels gemaakt, elk ongeveer 1 km lang. Om 13.30 uur verzamelen bij de Kooij te Wanssum.
Mart Kusters vraagt namens de gidsen werkgroep naar vrijwilligers om na afloop de koffie te verzorgen bij publiekswandelingen.
Harrie Bloemen vraagt om niet meer te spreken van kasteelruïne Geijsteren, maar kasteelrestant, om daarmee recht te doen aan de inspanningen die de baron heeft geleverd om er een blijvend monument te maken.
Na enige discussie zegt Nico Min dat het voor Geijsteren kasteelruïne is en kasteelruïne zal blijven.

13. Presentatie fotoreportage: de natuur in Venray en omgeving door Joep van Goch.

Joep vertoont zijn foto’s in hoog tempo van de natuur in de omgeving van Venray. Vooral zijn micro opnames ontlokken de aanwezigen veel bewondering.

14. Sluiting door de voorzitter

De voorzitter sluit de vergadering met een woord van dank aan Joep van Goch voor zijn presentatie en aan alle aanwezigen voor hun komst.

Stan Schaekens
Secretaris IVN Geijsteren-Venray
 

IVN Geysteren Venray