Jaarvergadering

 

Algemene ledenvergadering
Datum : maandag 18 maart 2019
Tijd : 20.00 uur
Plaats : De Kemphaan

Jaarverslag 2018 IVN Geysteren–Venray

Het jaar 2018 zijn we gestart met een secretaris en nieuwe penningmeester. Stan Schaekens heeft de taken van Mart Kusters overgenomen en voert daarnaast ledenadministratie uit. Theo Verhoeven is de opvolger van Piet Weijers en heeft de boekhouding van Huub Sprunken overgenomen. Mart en Piet blijven deel uit maken van het bestuur.
In de loop van dit jaar heeft Marleen Jacobs het bestuur verlaten. Ze blijft wel coördinator van de groep jeugd IVN (kinderen van 6 t/m 11 jaar)
Het programma voor 2018 is in november 2017 door de programmacommissie samengesteld.
Doelstelling voor het jaar programma is dat men zoveel mogelijk burgers van de gemeente Venray probeert te bereiken en dat de activiteiten die georganiseerd worden zo breed mogelijk zijn. In 2018 hebben wij veel aandacht besteed aan de verandering van het landschap ten gevolge van de werkzaamheden door de Projectgroep Mooder Maas. Twee fietstochten langs de werkzaamheden, een wandeling door ’t Soar, waar je de veranderingen al geruime tijd kunt waarnemen en waar de komende twee jaar de zijarm van de Maas wordt geactiveerd, en een lezing door een landschapsarchitect van de projectgroep Mooder Maas, die ons een inzicht gaf in de plannen, hoe die gedurende het traject worden bijgesteld en hoe hij ziet dat in komende tijd nog meer mooie natuurgebieden gaan ontstaan, vooral bij de monding van de Grote Molenbeek rondom Wanssum.
Zoals gebruikelijk zijn in januari gestart met de boottocht over de Maas, de 21 ste alweer. Met ruim 80 personen hebben we langs de oevers van de Maas gevaren en door het weer was het vrij druk boven op het dek, waar je het beste zicht hebt op de vogels. De Vier seizoenen wandeling was in 2018 gesitueerd op het Landgoed Geijsteren. De eerste lezingen over het Parc naturel regional de la Brenne en over de geologie van Schotland waren drukbezocht met ruim 40 toehoorders. De wandeling op zoek naar sporen in de Leunse Paes leidde ons vooral langs de aanwezigheid van de bever. In februari was nog een tweede lezing over kanton Graubunden in Zwitserland, de gletsjers daar en een verblijf in hotel Val Sinestra. Na de lezing bleek er genoeg belandstelling te bestaan om vanuit IVN Geysteren-Venray een reis daar heen te organiseren.
In maart is de nieuwe vogelcursus gestart met 29 deelnemers, eigenlijk iets te groot maar men wilde ditmaal niemand teleurstellen. Het mini-insectencursus (3 theoriesessies met een excursie) werd door 21 personen gevolgd. De lezingen in april en mei hadden beide een voortzetting later in het jaar, namelijk een bezoek van het voedselbos in Groesbeek en de dag wandeltocht langs de Schwalm. De Landschapsfietstocht eind mei had een onverwacht grote toeloop van ruim 60 personen. Ook de andere activiteiten rond het Project Oyen-Wanssum mochten zich in een grote belangstelling verheugen, hoewel de 2e fietstocht bij stromende regen halverwege werd afgebroken.
De wandel driedaagse had iedere dag ruim 20 deelnemers, de vollemaanswandeling daarentegen was de enige activiteit die zich niet mocht verheugen op belangstellenden. In de avond om 20.00 uur was de temperatuur nog 33 graden. De nacht van de vlinders en de nacht van de vleermuizen zijn goed bezocht, de nacht van nacht was zelfs zeer drukbezocht met 160 deelnemers, mede omdat een groep padvinders op locatie ook deelnam aan de rondwandeling.
De workshop fotografie trok toch een vijftiental mensen, nadat hij moest worden uitgesteld, omdat het onderwerp van de cursus, nl paddenstoelen, nog niet aanwezig was vanwege de voortdurende droogte deze zomer en eerste maand van de herfst. De Publiekswandeling over de paddenstoelen eind oktober had daar ook enigszins last van, maar de deelnemers waren toch tevreden met datgene dat ze hadden gezien onderweg,
In september moest voor de eerste keer een dag wandeling worden afgelast, omdat we onvoldoende aanmeldingen hadden voor de bus naar het Verdronken land van Saeftinge, hoewel er voldoende aanmeldingen voor wandeling waren. Verder waren er in herfst nog wandelingen in Sevenum langs de Blakterbeek en op de grens met Brabant in de Overloonse duinen. Het jaar werd besloten met een wandeling door Odapark en Vlakwater en na afloop een kop erwtensoep in het Paviljoen daar.
Kortom een rijk gevuld programma dat ruimschoots voldeed aan de gestelde doelstelling en dat goed bezocht werd.

Plantenwerkgroep
En weer is er een jaar omgevlogen.
Wie zet de klok toch steeds zo snel vooruit?
Afgelopen jaar was er een van bijzonderheden.
De vele maanden van droogte, weken aan een stuk hoge temperaturen, de laagste waterstanden sinds mensenheugenis enz.
Toch zagen wij bij onze strooptochten dat de natuur overal wel raad mee weet.
Planten die gewoon minder hoog worden of hun groeisnelheid aanpassen.
Maar ook planten die veel vroeger of juist later waren of zelfs 2x in bloei stonden.
En zo zijn er tal van waarnemingen op te noemen.
Dit maakt het bezig zijn met de natuur ook zo leuk, het is zelden van hetzelfde.
Ons programma was weer divers, zowel binnen als buiten waren we bezig, en ook schimmels en insecten werden bekeken.
Hier een foto van een gebied dat vaker door de plantenwerkgroep wordt bezocht.
Oude landbouwgrond die weer terug is gegeven aan de natuur.
Het gebied is in Weverslo vlak bij het gebied waar nu de schans weer in ere wordt hersteld.

Helaas hebben enkele leden zich om meerdere reden afgemeld voor ons groepje.
Allen dank voor jullie inzet en de gezellige uren die wij samen mochten zijn.
We zullen jullie missen, zowel in kennis als in gezellige aanwezigheid.

Mochten er mensen zijn die wel eens willen weten hoe het er bij ons aan toe gaat, kom gewoon eens op een avond kijken, geheel vrijblijvend.
Het programma staat op site en je natuurlijk ook altijd met een van de leden contact op nemen.
De Plantenwerkgroep

Scholenwerkgroep
De scholenwerkgroep is op de ingeslagen weg voortgegaan. Er zijn een tiental activiteiten geweest met verschillende scholen uit de Gemeente Venray. Thema’s als De kleine Wereld, Groei en Leven en Hoog water zijn aan de orde geweest. Het speciaal onderwijs heeft ook weer 4 keer gebruik maakt van ons aanbod. Nieuw was een aanvraag van Voortgezet Onderwijs Metameer voor een aantal van hun leerlingen uit Venray. Daar hebben we in samenwerking met IKL een programma Werken in de natuur mee gedraaid. Een tweede nieuwe aanvraag kwam van Bij Biezonder, een dagopvang voor kinderen met een beperking, waar we in januari en juni een activiteit voor organiseerden. Groep 8 van De Bongerd groep 8 is aangesloten bij de activiteit voor ouderen in april over de wolf. In november zijn nog een keer met hen naar het Rooijhof gegaan.
Voor de jongste leden van onze afdeling (jeugd IVN) zijn er een 6-tal activiteiten georganiseerd, naast deelname aan de Kids Party, die dit jaar in Melderslo werd gehouden.
Voor het jongeren IVN zijn een viertal avontuurlijke middagen georganiseerd, naast het project Schone Maas in maart en de Doe dag aan de Bakelse dijk.
Zoals gebruikelijk hadden we ook in de schoolvakanties weer activiteiten, onder andere bij de Paardenkop in IJsselstein en bij de kasteelruïne in Geijsteren.
Afgelopen jaar hadden we 3 gezinsactiviteiten , zoals gebruikelijk in maart en oktober , werken in de natuur aan de Bakelse Dijk en op 2e Pinksterdag was er een speurtocht uitgezet in de Boshuizer Duinen, waar een 14 groepjes, zo’n 70 opa’s en oma’s , pappa’s en mama’s en kinderen hebben deelgenomen.

Vogelwerkgroep.
In januari werden we verrast door een opgezette buizerd van 28 jaar, gevonden op het landgoed Geijsteren. In april is gestart met de vogelcursus. Er zijn 30 aanmeldingen, Docenten zijn Joof, Hay, Rien en Theo. Op de laatste theoretische dag konden 28 certificaten worden uitgereikt. De deelnemers die geen lid zijn van IVN kregen voor de duur van het restant 2018 een gratis lidmaatschap aangeboden.
Begin mei zijn 8 leden naar de Ooij polder en Millingerwaard getrokken. Ze hebben op die dag 81 vogelsoorten waargenomen, waaronder 2 bijzondere waarnemingen bij de Kraaijenbergse plassen bij Cuijk, een Breedbekstrandloper en een Temmincks strandloper. Daarnaast ook nog kunnen genieten van spelende bevers in de Millingerwaard.
De mensen van de uilenwerkgroep hebben een mooi overzicht gemaakt van de stand van zaken van de bosuil, de steenuil, de kerkuil, en de torenvalk. Hierop wordt aangegeven het verloop van het aantal jongen tussen 2099 tot en met 2018.
Binnenkort moet Wim examen doen voor de uilen ringcursus Na het behalen van deze cursus kan hij in het voorjaar beginnen met het ringen van uilen en torenvalken.
Jan Michels laat weten dat 2018 een slecht jaar is geweest voor de weidevogels. Er waren maar 7 jongen van de diverse vogels, die het gehaald hebben.


Agenda jaarvergadering 2019
1. Opening door de voorzitter; vaststelling agenda
2. Notulen vorige Algemene ledenvergadering
3. Jaarverslag 2018
4. Financieel jaarverslag 2018.
5. Verslag van de kascontrolecommissie over 2018
6. Benoeming kascontrolecommissie 2019
7. Begroting voor het lopende jaar 2019
8. Statutenwijziging.
9. Huisvesting.
10. 25 jarig jubileum
11. Extra aandacht voor bijzondere inzet van leden
12. Sluiting door de voorzitter

Pauze.

Lezing Limburgs Landschap
Na de pauze zal de heer Henk Heijligers van het Limburgs landschap een lezing houden over een van de projecten waar het Limburgs Landschap nu mee bezig is.
Stichting het Limburgs Landschap is zeker bij de achterban van het IVN bekend als natuurorganisatie.
Maar Het Limburgs Landschap is ook erkend als erfgoedorganisatie. Kasteeltuinen Arcen is hier in de buurt daar een heel mooi voorbeeld van. Tuinen, veldkrekels, Boshuizerbergen, Nationaal Park De Maasduinen, PAS, begrazing en heidekoeien zijn onderwerpen die deze avond de revue zeker zullen passeren.
Foto Henk Heijligers.


De notulen van de jaarvergadering 2018, het financieel jaar verslag 2018, begroting 2019 en de conceptstatuten zijn digitaal op aanvraag te verkregen: secretariaat@ivn-geysteren-venray.nl

 

 

 

IVN Geysteren Venray