Jaarvergadering

 

Jaarvergadering
Datum : maandag 19 maart 2018
Tijd : Let op: 19.30 uur
Plaats : De Kemphaan, Kennedyplein 1, Venray.
Na de pauze zal Joep van Goch zijn prachtige foto’s laten zien, gemaakt in de natuur van Venray en omgeving.

Van de voorzitter.
De Mosella gaat binnenkort weer naar de Pers en dit betekent dat het jaarverslag gepubliceerd dient te worden. Het verslag geeft een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het verslagjaar. Dit verslag beschrijft het jaar 2017
Het is een bewogen en druk jaar geweest voor het IVN Geysteren-Venray. Het programma voor 2017 is in november 2016 door de programmacommissie samengesteld. De doelstelling van een jaarprogramma is dat men zoveel mogelijk burgers van de gemeente Venray probeert te bereiken en ook dat de activiteiten die er georganiseerd worden voor elk wat wils zijn. Dit betekent voor vogelaars, plantenliefhebbers, mensen die enthousiast zijn van insecten, deelnemers die graag horen hoe een landschap is opgebouwd enz. Kortom voor jong tot oud.

Zoals gebruikelijk zijn we ook dit jaar gestart o.l.v de vogelwerkgroep met een boottocht, ditmaal was het de 20ste keer. De insteek is vooral vogels spotten, echter ontmoeten en gezelligheid is ook belangrijk. De boot was met 85 opvarenden gezellig vol en de ochtend is naar tevredenheid verlopen.

Er stonden lezingen, excursies, fietstochten, cursussen en een weekend naar de Eifel in het najaar met Olaf op den Kamp in de planning. Interessant zijn altijd weer de wervingsacties voor de cursussen. Krijgen we wel genoeg deelnemers?

De vogelcursus is in een nieuw jasje gestoken door verschillende leden van de Vogelwerkgroep en is in maart 2017 met 24 deelnemers gestart. We hebben zelfs enkele deelnemers op de wachtlijst moeten zetten. De Groencursus kon met 12 aanmeldingen beginnen en de Jeugdbegeleiders/schoolgidsencursus begon met 15 deelnemers.
Deze laatste is i.s.m. IVN de Maasdorpen opgezet. De workshop landschapsfotografie in oktober trok 15 deelnemers. Voor het weekend in de Eifel hadden zich 26 enthousiastelingen aangemeld.

De Vier seizoenenwandeling 2017 vond plaats in het Loobeekdal, de eerste publiekswandeling van dit jaar en is met heerlijk winters weer met 40 bezoekers uitstekend verlopen. De chocomel met peperkoek liet zich goed smaken. In februari heeft Herman van der Hart ons in een fotopresentatie meegenomen naar het fascinerende landschap van Polen. Na de lezing kwam er een geluid uit de zaal: laten we een reisje naar dit gebied maken.
Het is te vermelden waard dat de goede start in het begin van het jaar zich het hele jaar heeft doorgezet, het verliep naar wens. Lezingen werden gemiddeld door 25 tot 50 deelnemers bezocht. Voor de excursies kwamen er gemiddeld 15 tot 50 bezoekers. De paddenstoelenwandeling heeft ondanks het miezerige weer 50 volwassen en kinderen gelokt. Doordat er drie groepen gemaakt zijn komt dan toch iedereen aan zijn trekken.

De scholenwerkgroep maakte een groeispurt. We hebben ongeveer 30 klassen mee de natuur in genomen en er zijn door onze cursisten van de schoolgidsencursus voor verschillende groepen leuke nieuwe projecten bedacht. Zo hebben we nu een project van jager, verzamelaars tot boeren. Er is een mooie les ontwikkeld rondom de biotopen in het Loobeekdal en ook is er een programma in elkaar gezet rondom de planten in het gebied van de St. Goar kapel in Wanssum

Het Speciaal onderwijs van Geysteren was voor ons een nieuwe uitdaging. Gezien we voor het schooljaar 2017/2018 opnieuw aanvragen hebben gekregen vanuit deze hoek, kan gesteld worden dat deze school tevreden is met het aanbod van het IVN.
In juli hebben 2 klassen van de St. Odaschool te IJsselsteijn de testloop van het Natuurleerpad op de Paardenkop gelopen. Dit Natuurleerpad is i.s.m. met de gemeente Venray en de Dorpsraad in 2016 ontwikkeld en de bedoeling is dat scholen aanvragen hiervoor doen en dat dit door gidsen van het IVN verzorgd wordt.
Te vermelden waard is: de excursie welke is verzorgd voor 40 ll. van het Raaylandcollege in het kader van een uitwisselingproject met leerlingen uit China. Vooraf heeft Marjo Vink, een van de gidsen, een inleiding in het Engels gegeven, waarin zij het landschap van Ordos en omgeving heeft afgezet tegen dat van Nederland en uiteindelijk toegespitst op de Leunse Paes.

De scholenwerkgroep heeft een tiental themakisten gemaakt. Hierin is het materiaal te vinden over onderwerpen als de bodem, het kabouterland, bomen enz. Er is een kist met allerlei natuurproefjes. Kortom de scholenwerkgroep kan vooruit.

Het jeugd-IVN komt maandelijks bij elkaar en wordt over het algemeen redelijk bezocht, evenals de jongerengroep. Een aandachtspunt is dat er steeds opnieuw gezocht moet worden naar spannende en uitdagende programma’s voor deze doelgroepen om de leden te behouden.

De gezinnen en de kinderen van de vakantieactiviteiten komen aan hun trekken door activiteiten in de vakantie, het werken in de natuur en zoals het afgelopen jaar de gezinstocht in het Annapark die door ongeveer 125 ouders, grootouders en kinderen is bezocht. De Nacht voor de nacht was dit jaar erg druiliger waardoor het bezoekersaantal beduidend minder was dan het jaar tevoren.

De werkgroep Ouderen is twee maal op bezoek geweest in het verzorgingshuis Rooyhof. Het voormalige Beukenrode. Hierbij is groep 8 van de Bongerdschool aanwezig geweest.

In april was het onderwerp bijen en in oktober hebben we aangesloten bij het thema van de boekenweek: Griezelen. Het was dan ook logisch dat we het thema hebben uitgewerkt rondom spinnen.
De monitoring groep voor de Golfbaan, de werkgroep beheer, de insecten-, planten- en vogelwerkgroep(waaronder de uilen en weidevogels) zijn ieder op hun eigen manier, zoals monitoren, determineren, ringen enz. , actief voor de vereniging.

Er valt nog het een en ander te benoemen. Echter wie de website regelmatig bezoekt kan zelf de conclusie trekken over het wel en wee van de vereniging.

Het bestuur.
Het bestuur heeft nieuwe ontwikkelingen. We hebben het hele jaar uitgekeken naar een nieuwe penningmeester en secretaris. We zijn erg blij dat we op de jaarvergadering deze nieuwe mensen aan u kunnen voorstellen. We hebben indien deze door de vergadering worden goedgekeurd een voltallig Bestuur. In dit jaar zullen er nieuwe statuten komen, gezien die we tot op heden gebruiken meer dan 35 jaar oud zijn en bijstelling niet overbodig is. In het najaar zullen deze in een extra ledenvergadering aan u worden voorgelegd.
Het bestuur heeft verschillende vergaderingen van de afdeling, de regio Maasdal en het district Limburg bijgewoond.
Ook de samenwerkingsverbanden worden door het bestuur IVN Geysteren-Venray gekoesterd. We werken samen met de Gemeente Venray, het IKL, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer, de organisatie van de fietsvierdaagse, Waterschap Peel en Maas, Projectbureau Ooyen Wanssum en de regionale IVN-’s enz. Samen groen maakt sterk.
Het bestuur is erg blij met de donatie van bijna 400 euro uit de RABO Clubkas Campagne. We bedanken iedereen die op dit project gestemd heeft.
Daarnaast heeft het Jeugd-IVN voor het opschonen van de oevers van de Maas van de gemeente Venray een leuk bedrag opgehaald. Hiervan is de Kidsparty in Zuid-Limburg bezocht.
Op 1 januari 2108 had het IVN Geysteren - Venray:
116 leden, 43 donateurs en 32 jeugdleden.

De Pr-activiteiten
Esther Swinkels zorgt ervoor dat alle activiteiten in de publicatie komen. Zo zijn er 52 persberichten verschenen en ook op facebook zijn de nodige berichten gepubliceerd.
Daarnaast heeft de PR-groep het lijfblad “de Mosella ” zes keer uitgebracht. Hierbij ook een woord van dank aan de vrijwillige Mosella-bezorgers.
Tot slot: niet te vergeten “De website”. Ik denk dat we kunnen stellen dat we een prima website hebben die door Chrit Luys wekelijks wordt bijgewerkt. Onze website wordt gemiddeld per dag door 20 tot 30 bezoekers bezocht, dit zegt genoeg.
We hebben het gehad over de vele activiteiten van het IVN van 2016 en hun successen. Ik denk dat we kunnen stellen dat we de Natuur in ieder geval ook dit jaar weer dichter bij de mensen hebben gebracht.

Voor het jaar 2018 hebben we opnieuw een prima programma.
Er staan een aantal interessante excursies en lezingen op het programma. Er is keuze genoeg voor zowel jong als oud. Slootjesdag, nacht voor de nacht, de vleermuizen- en de nachtvlindernacht worden dit jaar opnieuw aangekondigd. De dagexcursie op 1 september naar het Verdronkenland van Saefthinghe is toch wel een hoogtepunt.
Ook starten er weer diverse cursussen: de vogelcursus wordt voor de 2de maal verzorgd en begint op 7 maart. De mini insectencursus gegeven door Pieter van Breugel begint op 1 mei. De eerste aanmeldingen zijn binnen.
Het bestuur dankt iedereen welke op de een of ander wijze bijdraagt aan het werk van het IVN. Alle genoemde activiteiten in dit artikel zijn uitgevoerd met veel inzet van de vele vrijwilligers.
We hebben deze vrijwilligers bedankt door hun een barbecue op
30 september aan te bieden. Dit werd ook zeer gewaardeerd.
Ik besef dat ik wellicht niet volledig ben geweest, want er gebeurt achter de coulissen vaak nog meer door onze leden op natuurgebied dan we ons vaak realiseren. Voor al deze vrijwilligersuren en gemotiveerde inzet hebben wij met zijn allen veel waardering en danken wij jullie hartelijk. Zonder jullie geen actief IVN Geysteren - Venray

Agenda jaarvergadering 2018
1. Opening door de voorzitter; vaststelling agenda.
2. Notulen vorige Algemene ledenvergadering.
3. Bestuurverkiezing.
    Het bestuur draagt voor tot benoeming in de vacature secretaris dhr. A.S. (Stan) Schaekens en
    in de vacature Penningmeester dhr. T.C. (Theo) Verhoeven.
    De heren Kusters en Weijers hebben vorig jaar reeds aangegeven te willen stoppen als secretaris
    en penningmeester. Het bestuur heeft in bovenstaande voordracht kandidaten gevonden voor
    beide vacatures. Statutair bestaat de mogelijkheid voor leden om een tegen kandidaat te stellen
    door tenminste vijf leden tezamen.
4. Jaarverslag 2017.
5. Financieel jaarverslag 2017.
6. Verslag van de kascontrolecommissie over 2017.
7. Benoeming kascontrolecommissie 2018.
8. Begroting voor het lopende jaar 2018.
9. Statutenwijziging.
    De statuten van de landelijke vereniging IVN zijn in december 2017 gewijzigd. Onze statuten
    verdienen ook een aanpassing. Nu bestaat de mogelijkheid om de statuten te vernieuwen in een
    gemeen schappelijk traject De aanpassingen zullen in een extra ledenver gadering in het najaar
    2018 worden voorgelegd ter besluitvorming.
10. 25 jarig jubileum.
11. Extra aandacht voor bijzondere inzet van leden.
Pauze.
12. Presentatie foto reportage: de natuur in Venray en omgeving door Joep van Goch.
13. Sluiting door de voorzitter.
 

 

 

IVN Geysteren Venray